Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi

Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid kazoku ga shigoto o kyoyu shi, nojo sonomono ni sumu gyokai to shite, kazoku zen'in-gake ga, byoki, shibo no kiken ni sarasa reru kanosei ga arimasu. Wakai nojo rodo-sha no chimei-tekina shogai no ippantekina gen'in ni wa, dekishi, kikai oyobi jidosha kanren no jiko ga fukuma reru. Kokusai rodo kikan (ILO) wa, nogyo o `subete no keizai bun'ya no naka de mottomo kiken'na mono no 1tsu' to kangaete iru. Nogyo jugyoin no rodo saigai ni yoru nenkan shiboshasu wa, hoka no shokushu no heikin 2-bai no 17 man-ri ni tassuru to suitei sa rete imasu. Sarani, nogyo katsudo ni kanren suru shibo, shogai oyobi byoki no hassei wa shibashiba hokoku sa renai. Soshiki wa, nogyo shokugyo ni okeru risuku no han'i, korera no risuku no boshi, nogyonijujisuru kojin oyobi soshiki ga hatasubeki yakuwari o kaba suru 2001-nen no nogyo anzen eisei joyaku o kaihatsu shita. Kiritoru shisutemu wa, shiyo kanona risosu to seiyaku ni ojite famu ni yotte kotonarimasu. Nojo no chiri oyobi kiko; seifu no seisaku. Keizai-teki, shakai-teki, seiji-tekina atsuryoku, noka no tetsugaku to bunka. shifuto saibai (matawa surasshu to yaku) wa, shinrin ga yaka rete, nenkan oyobi sonogo no su-nenkan no sakumotsu no saibai o shien suru eiyoso o hoshutsu suru shisutemudesu. Sonogo, purotto wa shinrin o sai seicho sa seru tame ni kyusoku shi, noka wa atarashi purotto ni utsuri, sarani oku no nensu (10 〜 20-nen)-go ni modoru. Jinko mitsudo ga zoka shi, eiyoso (hiryo matawa hiryo) no tonyu to tesagyo ni yoru gaichu kujo ga hitsuyona baai, kono kyukan kikan wa tanshuku sa remasu. Nenkan saibai wa kyukan kikan ga nai tsugi no dankai no saibaidearu. Kore ni wa, yori oku no eiyoso oyobi gaichu seigyo nyuryoku ga hitsuyodearu. 1Tsu no hinshu ga okibona menseki ni ue rareta baai, sarani kogyo-ka sa reta tame, tan'itsu no bunka ga riyo sa remashita. Seibutsu tayo-sei ga hikui tame, eiyo no shiyo wa kin'itsudeari, yugai seibutsu ga fueru keiko ga ari, noyaku ya hiryo o yori oku shiyo suru hitsuyo ga arimasu. Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid

Share this:

Disqus Comments